Podstawowe informacje dotyczące zawierania ubezpieczenia OC

Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego musisz zawrzeć umowę OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadacza pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu (której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata czy też uszkodzenie mienia).

Zakład ubezpieczeń odpowiada również za szkody podczas zatrzymania, postoju i garażowania pojazdu -
w związku z tym pojazd zarejestrowany a trzymany w garażu czy remontowany podlega również ubezpieczeniu obowiązkowemu OC.

Brak polisy lub nieprawidłowe zawarcie ubezpieczenia spowodują, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzyma od odpowiedniego ogranu zawiadomienie o tym fakcie - co może skutkować opłatą "karną".

 • Jeśli masz fabrycznie nowy pojazd lub wcześniej nie zarejestrowany na terytorium RP (sprowadzony z zagranicy) - musisz zawrzeć umowę OC w dowolnie wybranym zakładzie ubezpieczeń najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji.
 • Jeśli kupiłeś pojazd używany - sprzedawca nie miał ubezpieczenia OC - musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dowolnie wybranym zakładzie ubezpieczeń najpóźniej w dniu nabycia.
 • Jeśli masz pojazd historyczny, wolnobieżny nie zarejestrowany lub zarejestrowany za granicą, ale nie dopuszczony do ruchu na terytorium RP - musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Czy zakład ubezpieczeń może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego?

Nie, zakład ubezpieczeń nie może odmówić Ci zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nawet przed rejestracją pojazdu, lecz w przypadku pojazdów używanych musisz spełnić dodatkowe wymagania (np. aktualne badania techniczne, wyciąg ze świadectwa homologacji itp.).

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym ważna jest data wpłynięcia dokumentu do firmy (w przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych istnieje możliwość złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC u przedstawiciela Ubezpieczyciela). Na wypowiedzeniu muszą widnieć oryginalne podpisy wszystkich właścicieli wpisanych w dowód rejestracyjny!

Co to znaczy krótkoterminowa umowa OC i kiedy możesz ją zawrzeć?

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego (na okres krótszy niż rok) zawiera się na okres nie krótszy niż 30 dni,
z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych, dla których umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż
3 miesiące.

pojazd wolnobieżny
  Krótkoterminową umowę ubezpieczenia OC możesz zawrzeć jeśli masz pojazd:
 • zarejestrowany czasowo,
 • zarejestrowany za granicą,
 • wolnobieżny,
 • historyczny,
 • zarejestrowany na stałe (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu lub kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych).

Umowa krótkoterminowa rozwiązuje się automatycznie po upływie 30-dniowego okresu ubezpieczenia i nie wymaga wypowiadania.

Kupiłeś/sprzedałeś pojazd mechaniczny?

 • Jeśli nabyłeś pojazd mechaniczny żądaj od zbywcy pojazdu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC, gdyż możesz kontynuować to ubezpieczenie. Pamiętaj tylko o zapłaceniu kolejnej raty składki za to ubezpieczenie, jeśli składka była płacona w ratach.
 • Czy wiesz, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych wszystkich zawartych umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Dlatego UFG jako podmiot uprawniony do kontroli może zweryfikować listę osób które nie spełniły obowiązku ubezpieczenia OC i nałożyć na Ciebie opłatę "karną". Pamiętaj o tym, aby do tego nie dopuścić!!!

  Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dz.U. z 2003 roku, nr 124, poz.1152 z późniejszymi zmianami).

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. +48 22 539 61 00
fax: +48 22 539 62 68, +48 22 539 61 34
www.ufg.pl
Wersja do druku